Kontrole i próby szczelności

Kontrole i próby szczelności

Posiadamy odpowiednio wykwalifikowany personel oraz specjalistyczne urządzenia wymagane do prawidłowego i zgodnego z przepisami wykonywania kontroli i prób szczelności instalacji gazowych. Z wykonanych czynności sporządzamy odpowiednie protokoły.

Okresowa kontrola stanu technicznego instalacji gazowej

Zgodnie z art. 62 ust. 1 Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. z późn. zm. „Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli: 1) okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego: (…) c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych)”. Przepis ten dotyczy wszystkich obiektów budowlanych, które wyposażone są w instalację gazową, w tym budynków jednorodzinnych i zagrodowych. Często właściciele tych budynków nie wypełniają tego obowiązku, a osoby, które mają uprawnienia do wykonywania przeglądów uważają, że obowiązek ten nie dotyczy budynków jednorodzinnych.

Na podstawie w/w artykułu Ustawy, ale również na podstawie Rozporządzenia MSWiA z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. 1999 r. Nr 74 poz. 836) za przeprowadzenie okresowej kontroli obiektów budowlanych odpowiedzialny jest właściciel lub zarządca nieruchomości, i to na nim spoczywa obowiązek dopilnowania terminowego przeprowadzenia przeglądów, które powinny być wykonane w porze wiosennej (§4 ww. rozporządzenia).

 • ust. 4 „Kontrole, o których mowa w ust. 1 (mowa m.in. o przeglądach instalacji gazowej – dopisek autora), z zastrzeżeniem ust. 5-6a (ust. 6 dotyczy przeglądów przewodów kominowych, ust. 6a dot. budowli piętrzących – dopisek autora), przeprowadzają osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności”.
 • ust. 5 „Kontrole stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunochronnych, gazowych i urządzeń chłodniczych, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 lit. c, pkt. 2 i pkt. 6 oraz ust. 1b, mogą przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych”.

Zgodnie z interpretacją zamieszczoną na stronie internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego: „Do przeprowadzania takich kontroli upoważnione są więc osoby posiadające uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej, jak i osoby posiadające kwalifikacje wynikające z przepisów o dozorze technicznym i energetyce i w tym przypadku bez znaczenia jest fakt posiadania lub nieposiadania przez nie uprawnień budowlanych”.

Do sprawnego i szybkiego wykrycia nieszczelności czynnej instalacji gazowej służą detektory gazu, które pozwalają stwierdzić jego obecność i określić jego lokalizację.

Z okresowego przeglądu i kontroli szczelności instalacji gazowej i urządzeń gazowych sporządzamy odpowiedni protokół, który zostaje podpisany przez wykonawcę oraz zleceniodawcę / właściciela budynku.

Próba szczelności

Zasady wykonywania prób szczelności instalacji gazowych zawarte są w „Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. (Dz. U. Nr 74 z 1999r poz. 836) w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych, a w szczególności paragrafy od 44-47

Rozdział 13. Użytkowanie instalacji i urządzeń gazowych.

 • W przypadku:
  • wykonania nowej instalacji gazowej,
  • jej przebudowy lub remontu,
  • wyłączenia jej z użytkowania na okres dłuższy niż 6 miesięcy, – należy przed przekazaniem jej do użytkowania przeprowadzić główną próbę szczelności.
 • Główną próbę szczelności przeprowadza się odrębne dla części instalacji przed gazomierzami oraz odrębnie dla pozostałej części instalacji z pominięciem gazomierzy.
 • Główną próbę szczelności przeprowadza się na instalacji nie posiadającej zabezpieczenia antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaślepieniu końcówek, otwarciu kurków i odłączeniu odbiorników gazu.
 • Manometr użyty do przeprowadzenia głównej próby szczelności powinien spełniać wymagania klasy 0,6 i posiadać świadectwo legalizacji.
 • Zakres pomiarowy manometru powinien wynosić:
  • 0-0,06 MPa w przypadku ciśnienia próbnego wynoszącego 0,05 MPa,
  • 0-0,16 MPa w przypadku ciśnienia próbnego wynoszącego 0,1 MPa.
 • Ciśnienie czynnika próbnego w czasie przeprowadzania głównej próby szczelności powinno wynosić 0,05 MPa. Dla instalacji lub jej części znajdującej się w pomieszczeniu mieszkalnym lub w pomieszczeniu zagrożonym wybuchem, ciśnienie czynnika próbnego powinno wynosić 0,1 MPa.
 • Wynik głównej próby szczelności uznaje się za pozytywny, jeżeli w czasie 30 minut od ustabilizowania się ciśnienia czynnika próbnego nie nastąpi spadek ciśnienia.
 • Z przeprowadzenia głównej próby szczelności sporządza się protokół, który powinien być podpisany przez właściciela budynku oraz wykonawcę instalacji gazowej.
 • W przypadku gdy instalacja gazowa nie została napełniona gazem w okresie 6 miesięcy od daty przeprowadzenia głównej próby szczelności
  – próbę te należy przeprowadzić ponownie.

Z wykonanej próby szczelności instalacji gazowej sporządzamy odpowiedni protokół, który zostaje podpisany przez wykonawcę oraz zleceniodawcę / właściciela budynku.